Ward No. 14

साबिक स्युचाटार गा.वि.स.काे वडा नं.७,८ र ९

Undefined

Ward No. 13

साबिक स्युचाटार गा.वि.स.काे वडा नं.२,४ र ५

Nepali