शिक्षा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
मणीराज आवस्थी शिक्षा शाखा प्रमुख ९८४१३७८७०८  
श्रीकृष्ण रेग्मी श्रोत व्यक्ति ९८५६०४००६६  
..... ...... ......  
         

 

नगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयको विवरण

श्री मजुवा आ.वि श्री महेशनारायण आ.वि श्री कर्मा साम्टेङलिङ

क्र.सं. विद्यालयको नाम ठेगाना सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
श्री सिताराम मा.वि नागार्जुन वडा न.६ ९८४१३४१३०३;  
श्री रत्नराज्य मा.वि नागार्जुन वडा न.७ ९८४१६६९५८७  
श्री जनउद्धार मा.वि नागार्जुन वडा न.५    
श्री युवा सहभागीता मा.वि नागार्जुन वडा न.५    
श्री सीतापाईला मा.वि नागार्जुन वडा न.५    
बाल बोध मा.वि नागार्जुन वडा न.८    
श्री बलबिकाश मा.वि नागार्जुन वडा न.१    
श्री हल्चोक मा.वि नागार्जुन वडा न.३    
श्री अमरज्योती मा.वि नागार्जुन वडा न.१०    
१० श्री पन्चकन्या मा.वि नागार्जुन वडा न.७    
११ श्री भिमढुंगा आ.वि नागार्जुन वडा न.८    
१२ श्री सीता बलबिकाश आ.वि नागार्जुन वडा न३    
१३ श्री सरस्वती आ.वि नागार्जुन वडा न.३    
१४ श्री ज्योती आ.वि नागार्जुन वडा न.३    
१५ श्री कल्पेश्वर आ.वि नागार्जुन वडा न.६    
१६ श्री इन्द्र आ.वि नागार्जुन वडा न. ७    
१७ श्री इचखु नारायण आ.वि नागार्जुन वडा न.३    
१८ श्री मजुवा आ.वि नागार्जुन वडा न.८    
१९ श्री महेशनारायण आ.वि नागार्जुन वडा न.८    
२० श्री कर्मा साम्टेङलिङ आ.वि नागार्जुन वडा न.५    

 

 

  •